1. ΕΣΥ ΠΟΥ

Ἐcύ πού δέν γράφεις πόcο ὡραῖα δέν μαλώνεις
ἐcύ πού cκάβεις δέν μοιράζεις κλήcεις γκρινιάρικες
ἐcύ πού κρατᾶς cημειώcεις μόνο cτό μυαλό καί cτήν ἁφή
γίνεcαι δέν γίνεcαι κάτι cυcτημικό.
Ἐcύ πού ἁπλῶς διαβάζεις
δέν μπορεῖς νά κρύψεις τήν φρονιμάδα cου
καί τόν χρυcό cταυρό πάνω cτό κόκκινο cτό μαῦρο μάλλινο
τό ἀπελευθερωμένο κατά τήν διάρκεια τοῦ ὡραρίου
ἀπό τό μακρύ λεπτό ἴcως καί μεταξωτό καcκόλ.
Δέν εἶχα τήν εὐκαιρία γιά μιά βόλτα μαζί cου cτήν φύcη
νά cυνειδητοποιήcω νά ἀντιληφθῶ κάτι τό ἰδιαίτερο
καί νά ἀποκομίcω διάθεcη φυλακτική ἀποcιωπητική

ἐνδόμυχη μακριά ἀπό τήν βουή καί ἀπό τόν ἀντίλαλο,

μέ ἕνα παράπονο ἱκανοποιημένος νά ὑπερβῶ
τίς ἐκτονωτικές ἀντιδράcεις
νά φορτώcω κάτι μόνιμο καί κάπως ἰδιωτικό προcωπικό.

Ἕνα βραβεῖο ρέ παιδιά μιά ἀναγνώριcη ἴcως cυνοδευμένη,
νά πῶ πώς χαρίζω κάτι cάν ἐξιλέωcη
νά κάνω μιά βουτιά βαθιά ὅcο ἀντέχω
γιά τήν βυθιcμένη ἡcυχία γιά τό ποντιζόμενο θεαθῆναι
γιά τό ρίγος τό παλιό
γιά τό cφιχταγκαλιαcμένο cμηγματογόνο ὄcτρακο
κι ὕcτερα νά κοιτάξω ψηλά τό βρεγμένο φῶς
καί cτούς ἀεραγωγούς ἀcκούς καί cτίς μεμβράνες νά πῶ
ἠρεμία ὑπομονή, cτό τοπικό μυϊκό
πώς μιά cυνήθεια εἶναι βραχυπρόθεcμη αἱρετή
καί ὑπό ἀκραῖες cυνθῆκες ἀπευκταία.

Ἐcύ πού διορθώνεις τινάζεις καί ξανατινάζεις
τό cπίτι cτίς διακοπές, (...)

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H