Στεκότανε ὁ γερο Ἄντι cτήν ἀπάνω μεργιά cτίς cκάλες τοῦ κεντρικοῦ ἐργοcταcίου του καί κοίταγε κάτω· ἄcπρος χειμώνας, κρύος. Εἶχε πολλά cκαλοπάτια αὐτό τό ἐργοcτάcιο· ἀπό ἐδῶ ἔφευγαν κυρίως γιά ἔξω τά καλύτερα ἀθλητικά παπούτcια· cπόρ πατούμενα Made in Germany, ὄχι Made in ξέρω ’γώ τρέχα γύρευε καί τέτοια. Διότι τότε διότι ἐκείνη τήν ἐποχή δέν ἦταν τό ἴδιο πράγμα ἐργοcτάcιο μέ ἐργοcτάcιο, φίρμα μέ φίρμα προϊόν μέ προϊόν.
Τότε ἔπαιζε ρόλο μεγάλον τό ἐργατικό δυναμικό. Ἡ cύνθεcή του τό ποιόν του τό φρόνημά του ἡ ὄρεξή του τό χαμόγελό του οἱ ἐργοcταcιακές ἐκδρομές του ὅλα ἦcαν ἀδιαρρήκτως cυνυφαcμένα μέ τήν φήμη τῆς κάθε φάμπρικας, τῆς κάθε ὑγιοῦς ἀνταγωνιcτικῆς καί φιλόδοξης παραγωγικῆς μονάδας. Ἦταν cτρατηγική ἐπένδυcη ἡ cυγκρότηcή του, ἦταν προίκα ἡ εἰδίκευcή του καί ἡ πίcτη του cτό ἐπιτελούμενο ἔργο, ἤτανε cιγουριά τό ἐπίπεδο τοῦ μιcθοῦ του, ἦταν ἀλληλέγγυα ἡ χαρά του ἀκόμα καί cτό προcωρινά μειωμένο ὡράριο προκειμένου νά μήν γίνουνε ἀπολύcεις· ἀποχτοῦcε κάτι τό αὐθεντικά cυνεκτικό, κάτι τό οἰκογενειακό τό παραδοcιακό καί πατροπαράδοτο ἡ μεταδιδόμενη προcοδοφόρα προcήλωcή του cτήν κοινή προκοπή, ἡ παραδιδόμενη ἀπό παλιόν cέ νέο ἐνδοπαραγωγική του εὐcυνειδηcία μέχρι βαθμοῦ λανθάνουcας καταπιεcμένης ἐξαναγκαcμένης ἤ cυγκεκαλυμμένης φιλοπατρίας.
Δέν εἶχε προχωρήcει ἡ τεχνολογία, δέν εἴχανε οἱ ἀνθρῶποι ἀντικαταcταθεῖ ἀπό τά ἀλάνθαcτα ρομποτικά κομπιοῦτερ μέ τά cέτ τῶν ἐγκεφάλων καί τούς ἀπταίcτους νευρικούς βραχίονες· ὅλα αὐτά τά περιούcια ἤ καί ἀνούcια ἐπιτεύγματα πού ἔχουν τίς κινήcεις τῶν ἀποληκτικῶν τcιμπίδων κλειδωμένες cέ μνῆμες, μικροφωτογραφημένους cυνδυαcμούς ἤ ἀόρατα κυκλώματα cέ κράματα χρυcοῦ καί ἀcύμετρα μιλιμετρέ πλακέτες· ἐργαλεῖα αὐτόματα τά ὁποῖα πέρα ἀπό μιά ἀγορά καί ἕνα cτήcιμο, λίγον τριφαcικό ἠλεκτριcμό, ἕναν προγραμματιcμό (...)

 • 9.01
 • 9.02
 • 9.03
 • 9.04
 • 9.05
 • 9.06
 • 9.07
 • 9.08
 • 9.09
 • 9.10
 • 9.11
 • 9.12
 • 9.13
 • 9.14
 • 9.15
 • 9.16
 • 9.17
 • 9.18
 • 9.19
 • 9.20
 • 9.21
 • 9.22
 • 9.23
 • 9.24
 • 9.25
 • 9.26
 • 9.27
 • 9.28
 • 9.29
 • 9.30
 • 9.31
 • 9.32
 • 9.33
 • 9.34
 • 9.35
 • 9.36
 • 9.37
 • 9.38
 • 9.39
 • 9.40
 • 9.41
 • 9.42
 • 9.43
 • 9.44
 • 9.45
 • 9.46
 • 9.47
 • 9.48
 • 9.50
 • 9.51
 • 9.52
 • 9.53
 • 9.54
 • 9.55
 • 9.56
 • 9.57
 • 9.58
 • 9.59
 • 9.60

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H