Σ’ ἐμᾶς φτώχεια, ἐκεῖ ἐδῶ cτήν πατρίδα· φτώχεια cτόν νομό ὁλόκληρο, φτώχεια καί cτήν περιοχή, φτωχά καί τά χωριά ἰδίως αὐτά τά ὀρεινά, φτωχό καί τό δικό μας φτωχοί καί ἐμεῖς, φτωχά πολλά καί ἀπό τά παιδιά ἀκόμα τότε. Σκώθη κι ἔφυγε ἐκεῖνος ὁ πατέρας μου, πῆγε cτήν Γερμανία μόνος του γιά νά δουλέψει ἐκεῖ cέ αὐτούς τούς προκομμένους πού πολέμαγε καί κατηγόραγε κάμποcα χρόνια πρίν. Ἔcτελνε κάποια λεφτά γιά νά μᾶς μεγαλώcει ἡ μάνα μας, δέν λέω· θά τοῦ ἄρεcε ὅμως ἐκεῖ γιατί δέν ἐρχόταν καί πολύ cυχνά, cπανίως ἐρχόταν μωρέ δέν ἐρχόταν δέν πάταγε cχεδόν ποτέ καθόλου.
Δέν ἤτανε δά καί πολύ δύcκολο μιά cτό τόcο ἅμα ἤθελες νά καβαλήcεις τό τραῖνο, τό Ἀκρόπολις, πρώτη θέcη δεύτερη θέcη, καί τρίτη θέcη ἀκόμα πού ὑπῆρχε τότε, καί νά κατέβεις Χριcτούγεννα ἤ Πάcχα ἤ πέρα τό καλοκαιράκι, ἔcτω καί γιά λίγες μέρες νά δεῖς τούς δικούς cου ἀνθρώπους τά ἀδέρφια cου τήν οἰκογένειά cου τήν μάνα cου τόν πατέρα cου τήν γυναίκα cου τά παιδιά cου. Δυό μέρες καί μιά νύχτα ταξίδι· ἅμα ἤθελε μπόργιε κανείς νά κάνει καί ἄλλο δρομολόγιο ἀπό τό πέλαγο καί τήν ρωμαϊκή Ἰταλία· ὅπως κάνουν καί οἱ μαθητές γιά νά πᾶνε ἐκδρομή ἐκεῖ ν’ ἀκουμπήcουν cτούς ξένους τό cυνάλλαγμα καί νά δοῦνε τά μπόλικα ἀρχαῖα, τά κολοccαῖα τίς ἁψίδες καί τά ἀντίγραφα ἤ τά κλεμμένα ἀπό τήν cκυλευμένη λαφυραγωγημένη ρωμέικη ἀρχοντική πρωτότυπη Ἑλλάδα, ἀπ’ τήν cυλημένη ἀλεξανδρινή Μακεδονία ἤ τήν λεηλατημένη βυζαντινή Κωνcταντινούπολη, καί νά γλεντήcουν εὐχαριcτημένα cτήν ντίcκο κάποιου πλοίου κλειcτοῦ τύπου καί ἀcφυκτικοῦ.
Αὐτά τά μεγάλα πλοῖα πού τά κοιτοῦνε cτά λιμάνια πίcω ἀπό τίς μιcοφυλαγμένες ἀποβάθρες τοῦ Ἰονίου μποτιλιαριcμένοι ἡμιπαγκοcμιοποιημένοι λιμαcμένοι διάφοροι οἰκονομικοί φυγάδες τῆς τρίτης ὑφηλίου κι ἀναcτενάζουν· αὐτά τά μεγάλα καράβια πού ἔχουν ἐπάνω cέ προcτατευμένα ἀπό φαινόμενα καταcτρώματα καί cέ εὐκαιριακές ἐξωτερικές ἤ ἐcωτερικές (...)

 • 11.01
 • 11.02
 • 11.03
 • 11.04
 • 11.05
 • 11.06
 • 11.07
 • 11.08
 • 11.09
 • 11.10
 • 11.11
 • 11.12
 • 11.13
 • 11.14
 • 11.15
 • 11.16
 • 11.17
 • 11.18
 • 11.19
 • 11.20
 • 11.21
 • 11.22
 • 11.23
 • 11.24
 • 11.25
 • 11.26
 • 11.27
 • 11.28
 • 11.29
 • 11.30
 • 11.31
 • 11.32
 • 11.33
 • 11.34
 • 11.35
 • 11.36
 • 11.37

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H