Ἤτανε λίγο περίεργος ἄνθρωπος, ναί ἀλλά μέ τήν καλή τήν ἔννοια ὅμως· ὄχι βέβαια κάτι τό πολύ ἰδιαίτερο τίποτα τό cπέcιαλ ἤ καταπληκτικό, ὄχι. Κάτι cάν cημερινός καλλιτέχνης τῆς ζωῆς ἄς ποῦμε, ἤ καλύτερα cάν παλιός· διότι τέτοιους δέν τούς βρίcκεις πιά, τέτοιοι δέν ὑπάρχουνε πλέον cτίς διάφορες κοινωνίες ἤ εἰδικότερα cτά χωριά τά μεγάλα, τά διάτρητα πιά cτόν ἱcτό τους, τά ἀνεξέλεγκτα cτό πλέγμα τους τά κακοφορμιcμένα γύρω ἀπό τήν μούλα ἡμιπαράνομη ἐπίμονη παρανυχίδα τῆς οἰκιcτικῆς καί ψευδοπολιτιcτικῆς ἐξάπλωcής τους.
Καί ἄν κάποιοι ὑπάρχουν, αὐτοί εἶναι πλέον κλειcμένοι cτό καβούκι τους cτήν κάψουλά τους· δέν φαίνονται δέν κοτᾶνε κι οὔτε μιλοῦν, δέν ἐκφράζονται δέν κυκλοφοροῦνε δέν cυναναcτρέφονται δέν τολμοῦν δέν ξανοίγονται ὅπως παλιότερα, φοβούμενοι τίς διάφορες ὀθόνες καί τά ἀντικατοπτριcμένα ἐκεῖ cέ πρόcωπα καί cυμπεριφορές ἀπόνερά τους· cιωποῦν λακωνίζουν cτά γειά cτίς φευγάτες ματιές ἤ cτίς κλεφτές cυζητήcεις, μπροcτά cτήν τηλεόραcη, cτίς καθιcτές ὀρθοcταcιακές τρεχάτες ἀεικινηcιακές λεπτομέρειες τῆς δουλειᾶς· cτήν καμπίνα τοῦ αὐτοκινήτου τους, πάνω ἀπό τά γράψε cβῆcε τῶν λογαριαcμῶν ἤ τῶν μηνιαίων οἰκονομικῶν ἰcολογιcμῶν, καθιcτοί πίcω ἀπό τό χαμηλούλι ἐργαcτηριακό βιοποριcτικό τραπεζάκι τῆς ζωῆς τους, cκυφτοί μπρός cτίς γύρω ἁρμαθωτά κρεμαcμένες cκέψεις τους, δίπλα ἀπό τίς ποcτιαcμένες ἀναμνήcεις καί τίς ντάνες μέ τά ἀπούλητα ἀξόδευτα ἀπερπάτητα καί ἄχρηcτα γυαλιcμένα ζευγάρια τῶν ὀνείρων, πού ξεραμένα cτήν οὐcία καί ξεμοναχιαcμένα cτήν ὑφή τους χτυπᾶνε ἀπό παντοῦ μέ κάλους cέ φτέρνες, μιcοκαβαλημένα ἡμιεξαρθρωμένα πανοδάχτυλα καί ἐχέμυθα ψευδοκότcια cάν πεῖς καί ἐcύ cάν ἄνθρωπος καί cάν πελάτης τοῦ κόcμου τούτου νά τά προβάρεις. (...)

 • 12.01
 • 12.02
 • 12.03
 • 12.04
 • 12.05
 • 12.06
 • 12.07
 • 12.08
 • 12.09
 • 12.10
 • 12.11
 • 12.12
 • 12.13
 • 12.14
 • 12.15
 • 12.16
 • 12.17
 • 12.18
 • 12.19
 • 12.20
 • 12.21
 • 12.22
 • 12.23
 • 12.24
 • 12.25
 • 12.26
 • 12.27

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H