Νά κόψει ἐκείνη τήν λεύκα τήν τεράcτια εἶχε πάει μιά μέρα ἐκεῖ cτήν ἄκρη cτό ἀπάνω χτῆμα τό ποτιcτικό· ἐκεῖνο πού ἦταν cτά ἔρζα τοῦ βουνοῦ cτό ἔμπα τῆς μικρῆς λαγκαδιᾶς cτήν ἀρχή τῆς πλαγιᾶς μέ τά cκίνα, τῆς ἀνηφόρας μέ τούς μικρούς βράχους καί τήν κομματιαcμένη τριμμένη πλυμένη πέτρα, μέ τά κολλημένα cτό ἔδαφος ἄγρια παλιά φυλλώματα καί τά πουρνάρια τά μικρά καί ἀειθαλῆ· ἐκεῖ τό βρῆκε.
Χρειαζότανε ξυλεία γιά νά φτιάξει ἐπιτέλους μιά καινούργια cκεπή cτήν πίcω ἀποθήκη, ἐκείνη τήν παλιά κι ἀκόμα πλίθινη χαμοκελλίτcα, τήν ἁπλῶς μόνο κάποτε ψευτοεπικαιροποιημένη ἀπό τόν cυχωρεμένο τόν πατέρα του μέ λίγο φτενό τcιμεντένιο cενάζ καί κάμποcα ξεδιαλεγμένα παλιοκεράμιδα.
Ἤτανε ἡ μιcή cκεπαcμένη ψευτομαζεμένη μπαλωμένη μέ τcίγκους μιcοcκουργιαcμένους ἀπό τίς ὀξιδώcεις, βαρεμένους ἀπό τά φουρνέλα τοῦ νέου ἐθνικοῦ δρόμου πού εἶχε περάcει λίγο πιό πάνω πρίν ἀπό κάτι χρόνια· τcίγκους χρωματιcμένους ἀπό τά κατακαθιcμένα ἰζηματογενῆ ἴχνη τῆς cκόνης τοῦ νοτιᾶ καί τῆς μπόρας· ψευδοκράματα φυρά, τcίγκοι παλιοί πού θά τούς πέταγε ἔτcι κι ἀλλιῶς γιατί cύν τοῖς ἄλλοις ἔμπαζαν ὅλο τό κρύο τόν χειμώνα μέcα καί κρατάγαν ζέcτη τό καλοκαίρι ὁπότε πήγαινε ὁ θερμομονωτικός παράγοντας τοῦ χοντροῦ ἀπαράθυρου τοίχου καί τοῦ χωμάτινου δαπέδου cτράφι.
Σάν ρημαδιό εἶχε καταντήcει cιγά cιγά, κυρίως τόν τελευταῖο καιρό ἀφ’ ὅτου ἔπαψαν νά ἔχουνε πολλά ζῶα, πράματα, ἄλογο ἀγελάδα κάνα μαρτίνι καί λοιπά· ἀκόμα καί οἱ γάτες περπατάγανε ἀπάνω κεῖ, πέραν τῶν προδιαγραφῶν τοῦ εἴδους τους ἰδιαιτέρως προcεκτικά μέ δοκιμαcτικό βῆμα, διcτακτικό πέλμα καί προβληματιcμένες ματιές χαμηλά μπροcτά καί ἑκατέρωθεν· cεργιανώντας ἐκεῖ ψηλά γιά κάνα ζούδι καμιά ἀκρίδα ἤ κωλοcαρίκλα κάνα βιαcτικό ἤ ἔμμεcα ἀποδιωγμένο, (...)

  • 16.01
  • 16.02
  • 16.03

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H