Ἄ ρέ Μῆτcο. Ἦρθε ὅταν πηγαίναμε cτήν πέμπτη τήν προτελευταία τάξη διωγμένος cιγά cιγά ἀπ’ ὅλα τά Γυμνάcια τῆς οἰκείας ἀγαπητῆς ἐπαρχιακῆς παραλιακῆς λωρίδας· ἐκείνης πού ὁρίζεται ἀπό τίς cυνεχεῖς κλιτύες πού κοιτᾶνε προεξέχουν καί βγαίνουνε βορείως πρός τόν μεγάλο μακρόcτενο κόλπο καί ἔχουν ἀνάμεcά τους ἀκρογιάλια καί κάτι φτενά cτενά ἐπίπεδα παραθαλάccια χώματα μέ χαραγμένα ρέματα, πρόχειρα δέλτα μέ κατεβαcμένους ξεπλυμένους χαλιάδες, βουρλώδη βάλτα φυτρωμένα cπίτια, φυτεμένα λιόφυτα περβόλια ἀμπέλια καί ξινά.
Ἦρθε διωγμένος cιγά cιγά ἀπ’ ὅλα ἀρχικά τῆς μεγάλης κωμόπολης καί τήν προηγουμένη χρονιά δέ κι ἀπό τό προτελευταῖο πρός τά ἀνατολικά, τό γυμνάcιο κάποιου μεγαλοχωριοῦ· εἶχε τcακωθεῖ καί πάλι μέ τούς καθηγητές, μέ κάποιον καί πάλι ἀπό τό διδακτικό προcωπικό, ἐτούτη τήν φορά μέ ἕνανε μαθηματικό cχετικά ἡλικιωμένο. Μπαρμπούα τόν εἴπανε μέ τό παρατcούκλι, Μπαρμπούα τόν μάθαμε κι ἐμεῖς καί τόν λέγαμε· γιατί γιά κακή του τύχη τοῦ Μήτcου τήν ἑπομένη χρονιά ἤρθανε καί οἱ δύο cτό δικό μας cχολεῖο, τόcο ὁ ἴδιος ὡς ἐκδιωχθείς καί ἐν πολλαῖς ἀταξίαις περιπεcών μαθητής ὅcο καί ὁ καθηγητής ἐκεῖνος cάν γυμναcιάρχης τώρα.
Καί ὅταν λέμε γυμναcιάρχης ἐννοοῦμε ἑξαταξίου γυμναcίου· θέcη κραταιά, ἀρχή καταλυτική, ἐξουcία διπλάcια. Ὄχι cάν τ’ ἄλλα τά γυμνάcια τά ὁποῖα cχηματίcτηκαν δημιουργήθηκαν cιγά cιγά μετά τήν λεγόμενη τήν λεγάμενη μεταπολίτευcη τοῦ 74, τά κουτcουρεμένα τά τρίχρονα τά γλυκανάλατα τά εὔκολα καί τά κατώτερα· ἐκεῖνα τά χάρβαλα καί ἀναξιοπρεπῆ ὅπου ὅλοι περνάγαν τήν τάξη εἴτε διαβάζανε εἴτε ὄχι εἴτε cκαμπάζαν ἀπό γράμματα εἴτε ὄχι εἴτε ἦcαν ξύλα ἀπελέκητα εἴτε ὄχι εἴτε ἔκαναν κοπάνες καί ἀπουcίες ἀβέρτα εἴτε ὄχι εἴτε ἔκαναν φαcαρία καί χαβαλέ μέcα cτό μάθημα εἴτε ὄχι εἴτε ἔβριζαν καί προπυλακίζαν μαθητές καί καθηγητές εἴτε ὄχι·

 • 17.01
 • 17.02
 • 17.03
 • 17.04
 • 17.05
 • 17.06
 • 17.07
 • 17.08
 • 17.09
 • 17.10
 • 17.11
 • 17.12
 • 17.13
 • 17.14
 • 17.15
 • 17.16
 • 17.17
 • 17.18
 • 17.19
 • 17.20
 • 17.21
 • 17.22
 • 17.23
 • 17.24
 • 17.25
 • 17.26
 • 17.27
 • 17.28
 • 17.29
 • 17.30
 • 17.31
 • 17.32
 • 17.33

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H