Μέ τά παλιά τά χτήματα τά μεγάλα πίcω κεῖ cτ’ Ἀμόνια, cτήν ἀμφιθεατρική πλαγιά ἡ ὁποία ἐκτείνεται λίγο πιό πάνω ἀπό τά τελευταῖα παρόχθια κατοcτάρια τετρακοcάρια, ἀπό τό τελευταῖο ὀχτακοcάρι χιλιοπεντακοcάρι πού χρωcτάει ἀκόμα cτόν διάβα του ὁ μικρός μαιανδρικός κριαρωτός κριαροκέρατος ποταμός μέχρι τήν θάλαccα· λίγο πιό πίcω ἀπό τό cχεδόν μεcόγειο παραμεcόγειο μεγάλο πλάτωμα τῆς κοίτης του, ἐκεῖνο τό cάν ἄcτοχο πρόωρο cάν μάταιο ἄγονο καί ἀκυρωμένο δέλτα τό γεμάτο χοντρούς πλυμένους χαλιάδες, κατεβαcμένους cουρωμένους κατακαθιcμένους ἄμμους καί διάcπαρτα μικρά ἀκριανά τενάγη καί βάλτα μέ νέα cφριγηλά ἤ παλιά ξεφτιcμένα μιcοαφανιcμένα ἀπό τόν ἄνεμο καί τό πάθος τό γλυκό βούρλα, ψευτοακακίες χελῶνες μιᾶς κι ἐκεῖ τ’ ἁλμυρό νερό δέν φαίνεται νά εἶχε φτάcει ποτέ τίς τελευταῖες χιλιάδες χρόνια, ἴcως ποτέ ἀπό καταcκευῆς κτίcεως καί δημιουργίας κόcμου.
Χτήματα εὑριcκόμενα λίγο πιό πίcω λίγο πιό πάνω ἀπό κεῖ πού γιά δεκαετίες λειτουργοῦcε ψηλή, cκουπίδι τό cκουπίδι ἀποφάγι τό ἀποφάγι, cακούλα τήν cακούλα πάνα τήν πάνα μπουκάλι τό μπουκάλι χτιcμένη, cάν λόφος γινομένη καί ὀροπέδιο ἡ χωματερή τοῦ χωριοῦ· πρίν πέcει χοντρό περιβαλλοντικό μάλωμα, κοινοτικό πιάcιμο γερό ἀπό τήν μούρη μαζί μέ νέα ἀναπτυξιακή ἐπιδότηcη ἀπό τήν Εὐρώπη, καί πιάcουνε ἄρον ἄρον καί τήν φορτώcουν πελώρια μηχανήματα καί βαριά κλειcτά τριαξονικά κουκουλοφόρα ἀνατρεπόμενα καί τήν κουβαλήcουνε καί τήν πᾶνε ψηλά πιό ψηλά πιό ὀρεινά cτήν ἄλλη μεργιά τῆς χωριcμένης ἀπό παμπάλαιες ρευματικές διαβρώcεις ἐνδοχώρας, cέ μιά πλεύρα τοῦ ἄλλου μικροῦ ποταμοῦ καί τά θάψουν cτεγανοποιημένα λέει ἐκεῖ, καί τά κάψουν μέ ὀξέα. (...)

 • 18.01
 • 18.02
 • 18.03
 • 18.04
 • 18.05
 • 18.06
 • 18.07
 • 18.08
 • 18.09
 • 18.10
 • 18.11
 • 18.12
 • 18.13
 • 18.14
 • 18.15
 • 18.16
 • 18.17

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H