Ἅι Νικόλας, μεγάλη ἡ χάρη του· ὁ πιό γρήγορος Ἅγιος εἶπε μιά φορά ἕνας Δεcπότης πού εἶχε ἔρθει καλεcμένος cτήν ἐκκληcία καί μίληcε ἀπό τήν Ὡραία Πύλη cτό κήρυγμα cτίς 6 Δεκεμβρίου ἀνήμερα. Ἅγιος Νικόλαος· ἔτcι ὅπως τόν παρουcιάζουν οἱ διάφορες παλιές ἁγιογραφίες μέcα ἀπό ὑποτακτική ἀντιγραφή αἰώνων, πίcτη μιᾶς ζωῆς καί νηcτεία τριάντα τόcων ἡμερῶν· μέcα ἀπό αὐτόξυλα κυρτωμένα πλαίcια κραταιᾶς κιννάβαρης καί κάμπους διάχρυcους, ἐγχάρακτα ἀνθεμιcμένα φωτοcτεφανωμένους.

Εἰκονίcματα cεβαcτά πεφιλημένα πολυφίλητα, μέ φορτία ἐράcμιας προcευχῆς τοῦ Παραδείcου cτήν ἡμίτομη ἤ ἔνθρονη μνημειακή μορφή μέ τό ρόδινο χρῶμα τοῦ προcώπου καί τό τεφρόλευκο ὠμοφόριο cτό κεντρικό διάχωρο· cαρακοφαγωμένα μέ λειψές τίς παρυφές ἀπό τρύπες καί αὐλακιές ξυλοφάγων ἐντόμων· μιcοχαλαcμένα ἀπό τοπικές ἀπολεπίcεις, cποραδικές τονικές ἐπιζωγραφίcεις καί ὀξιδωμένα βερνίκια. Φορητές βυζαντινές εἰκόνες, καλοφυλαγμένες cέ βαριά ἐντοιχιcμένα πολύθυρα δυτικά θηcαυροφυλάκια προίκα παλιά πολύφερνων ξενιτεμένων βυζαντινῶν πριγκηπιccῶν· cεπτά καί λατρευτικά τοποθετημένες cέ προθῆκες οἰκουμενικῶν μονῶν καί προcκυνημάτων, καλοcυντηρημένες ἀνηρτημένες cέ οὐράνιο διάcτιχο μουcείων τοπικῶν, μετέωρες c’ ἄcπρους τοίχους ἐπωνύμων ἰδιωτικῶν cυλλογῶν· καί ἄλλες μπορεῖ παλιές χάρτινες καί θαμπωμένες cέ ταπεινά εἰκονοcτάcια ἀνατολικῶν οἰκιῶν καί πάμπολλων ξενιτεμένων ὀρθοδόξων νοικοκυριῶν. (...)

 • 2.01
 • 2.02
 • 2.03
 • 2.04
 • 2.05
 • 2.06
 • 2.07
 • 2.08
 • 2.09
 • 2.10
 • 2.11
 • 2.12
 • 2.13
 • 2.14
 • 2.15
 • 2.16
 • 2.17
 • 2.18
 • 2.19
 • 2.20

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H