Μιά φορά τήν εἴχαμε φέρει φαίνεται cτό ἀμήν καί τό ’χε πεῖ καί μάλιcτα ἔτcι ἀρκετά θυμωμένη γιά νά μᾶς νουθετήcει νά μᾶς cυνετίcει καί νά μᾶς ἐπαναφέρει καί ψοφήcαμε cτά γέλια· αὐτό ἤτανε. Ἀπό τότε cάν περνοῦcε ἀρκετός καιρός βέβαια γιά νά ξεχαcτεῖ κάπως τό πράγμα καί ἄν διαπράτταμε cάν παιδιά ξανά κάποια ἀταξία, μιά παρεκτροπή μιά ἀνυπακοή, κάποια χοντρή ἀδιαφορία, ἤ δείχναμε πάνω cτήν φούργια μας καί τήν ἐπιφανειακότητά μας ἀcέβεια ἤ ἀπρέπεια καί ἦταν πάλι ὑποχρεωμένη νά μᾶς κάνει παρατήρηcη, καί μιᾶς κι εἴχανε φτάcει ἐκεῖ πλέον τά πράγματα τό παρατραβάγαμε λιγάκι ἀκόμα· τήν ἀναγκάζαμε κάνοντας κάπως τόν ἄκαμπτο καί ἀμετανόητο, λίγο τάχα τόν ἀνήξερο νά μᾶς τό ξαναπεῖ, νά ξεcτομίcει πάνω cτήν τρικυμιcμένη ἐξ’ αἰτίας μας ἐcωτερική της κατάcταcη, πάνω cτήν ταραγμένη της ψυχολογία πάνω cτήν ἔντονη νουθετική της ἀνάγκη τήν ὅποια κάποια περιθωριακή γιά μᾶς τότε καί γι’ αὐτήν πειραcτική λέξη καί κουβέντα -Ὄχι cάν τόν Πάνο τόν Μεραλίδη πού φώναζε τότε πού ἤτανε νέος μιά φορά μές cτή μέcη cτό χωριό cτόν πατέρα του ἀπό μακριά • Ἔ καί, κι ἅμα τόν φώναζε τί ἔγινε, cιγά ρέ γιαγιά κι ἐcύ πιά -Τί ἔγινε; •Γιατί τί ἔγινε δηλαδή, τί τοῦ ἔλεγε; -Τί τοῦ ἔλεγε; ἄμ' ἄιντε ρέ ἔλα ρέι, τοῦ φώναζε δυνατά ἀπό μακριά μές cτήν μέcη cτόν δημόcιο δρόμο· πολύ γέλιο ἐμεῖς cτά μιcόκρυφα ἤ καί cτά φανερά.
Ἀκόμα καί μέ τήν κίνηcη τοῦ χεριοῦ, τήν ἔνταcη καί τό χρῶμα τῆς φωνῆς ἤ μέ τήν ἄρθρωcη τῶν φθόγγων, τραβώντας κάποια φωνήεντα καί παχαίνοντας λίγο μερικά ὅπως cτά καφενεῖα ἤ cέ κάθε ἄλλη πιάτcα, ἤ cέ βορειότερα γενικά γεωγραφικά πλάτη κι ὀρεινότερα ὕψη τῆς χώρας, προcπαθοῦcε νά ἀποδώcει καί νά μᾶς δείξει τήν cοβαρότητα τῆς παρεκτροπῆς, τό ὄνειδος αὐτῆς τῆς βαρβαρότητας, τό μέγεθος αὐτῆς τῆς ἀcέβειας, μιᾶς τέτοιας ἀcέβειας πρός τούς μεγαλυτέρους· (...)

 • 3.01
 • 3.02
 • 3.03
 • 3.04
 • 3.05
 • 3.06
 • 3.07
 • 3.08
 • 3.09
 • 3.10
 • 3.11
 • 3.12
 • 3.13
 • 3.14
 • 3.15
 • 3.16
 • 3.17

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H